Οι εμπρόθεσμες εργασίες, μετά την παραλαβή και την καταλογογράφησή τους, στη συνέχεια θα προωθούνται στους Κριτές.

Κάθε εργασία, θα αποσταλεί τουλάχιστον σε 3 Κριτές, με την παράκληση της επιστροφής των κρίσεών τους στη Συνεδριακή Γραμματεία, ως την 31η Μαρτίου 2019


Η διαδικασία κρίσης όλων των κατατεθειμένων εργασιών αναμένεται να διαρκέσει περί τις 120 ημέρες (με αρχή την 1η Δεκεμβρίου 2018 - αρχική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής). Στις 15 Απριλίου 2019 η διαδικασία κρίσης αναμένεται να ολοκληρωθεί για όλες τις εργασίες.